Sameining sveitarfélaga

Borgarfjarðarhreppur

Djúpavogshreppur

Fljótsdalshérað

Seyðisfjarðarkaupstaður

Fréttir

Taktu þátt í að móta Sveitarfélagið Austurland

Teikning eftir Elínu Elísabetu Íbúum Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar er boðið til íbúafunda til að móta tillögur að nýju sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi. Markmið fundanna er að heyra sjónarmið íbúa áður en...

read more

Voru 16 sveitarfélög, en verður það aðeins eitt?

Fyrir tæplega hálfri öld voru 16 sveitarfélög á því svæði sem nú kemur til álita að sameina í eitt sveitarfélag, undir vinnuheitinu Sveitarfélagið Austurland.  Á síðasta ári samþykktu sveitar- og bæjarstjórnir Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps,...

read more

Markmið og skipulag

Markmið verkefnisins er að undirbúa tillögu að sameiningu sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar til afgreiðslu sveitarstjórna og í kjölfarið atkvæðagreiðslu meðal íbúa í samræmi við 119. gr. sveitarstjórnarlaga

Markmið samstarfsnefndar er að sameining sveitarfélaganna leiði til bættrar þjónustu, öflugri stjórnsýslu og aukins árangurs í byggða- og samgöngumálum.

Vinnuheiti verkefnisins er Sveitarfélagið Austurland og er vefsíðan www.svausturland.is

Mikil áhersla er lögð á samráð við starfsfólk og íbúa við undirbúning tillögunnar. Starfshópar eru að störfum við að greina stöðu málaflokka og þjónustu og munu þeir leggja fram tillögur að framtíðarsýn. Í apríl verða haldnir íbúafundir í hverju sveitarfélagi þar sem leitað verður eftir sjónarmiðum íbúa.

Áætlað er að atkvæðagreiðsla meðal íbúa fari fram haustið 2019.

Sveitarfélögin

Borgarfjarðarhreppur

Vefsíða: www.borgarfjordureystri.is 
Netfang: borg@eldhorn.is
Íbúafjöldi 1. desember 2018: 109

Borgarfjörður er nyrsta byggð hinna eiginlegu Austfjarða. Sveitarfélagið er allvíðlent og tekur til Njarðvíkur í norðri og Borgarfjarðar sem er byggðarhluti sveitarfélagsins og síðan Víkna og Loðmundarfjarðar sem framan af síðust öld var sérstakt sveitarfélag.

Djúpavogshreppur

Heimasíða: www.djupivogur.is
Netfang: djupivogur@djupivogur.is
Íbúafjöldi 1. desember 2018: 474

Djúpavogshreppur er syðsta sveitarfélagið í Suður‐Múlasýslu og varð til við sameiningu Búlandshrepps, Geithellahrepps og Beruneshrepps, þann 1. október 1992.

Djúpavogshreppur nær yfir Berufjörð, Hamarsfjörð, Álftafjörð, dalina upp af þeim, þ.e. Hamarsdal, Geithellnadal og Flugustaðadal. Kauptúnið Djúpivogur stendur á Búlandsnesi milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar og er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins.

Fljótsdalshérað

Heimasíða: www.egilsstadir.is
Netfang: egilsstadir@egilsstadir.is
Íbúafjöldi 1. desember 2018: 3.605

Fljótsdalshérað er landmesta sveitarfélag á Íslandi og nær yfir um 8.900 ferkílómetra lands. Það afmarkast af Jökulsá á Fjöllum í vestri að Biskupshálsi um Möðrudalsheiði og Háreksstaðaheiði, norður Smjörfjöll og Hellisheiði norður í Kollumúla í Héraðsflóa. Að austanverðu afmarkast það frá Bótarhnjúkum, þaðan um Breiðdalsheiði og Austurfjöll í Skriðdal yfir á Fagradal um Gagnheiði og um Austurfjöllin í Gripdeild í Héraðsflóa og Vatnajökli og Öxi í suðri. Stór hluti sveitarfélagsins er óbyggður enda er um helmingur af flatarmáli sveitarfélagins hálendi með jöklum, vötnum og lítt grónu landi.

Á Fljótsdalshéraði er sterk byggð í dreifbýlinu með blómleg landbúnaðarsvæði og smærri þjónustukjarna á Hallormsstað, Eiðum og Brúarási.

Seyðisfjarðarkaupstaður

Heimasíða: www.sfk.is
Netfang: sfk@sfk.is
Íbúafjöldi 1. desember 2018: 692

 Seyðisfjörður liggur inn frá Seyðisfjarðarflóa frá austri til vesturs og beygir til suðurs innst þar sem kaupstaðurinn er fyrir botni fjarðarins við rætur Bjólfs að norðanverðu og Strandartinds að sunnan. Mörk sveitarfélagsins eru í grófum dráttum á vatnaskilum fjallgarðanna sem aðskilja Seyðisfjörð og Mjóafjörð í suðri, Fljótsdalshérað í vestri og Loðmundarfjörð í norðri.

Seyðisfjörður fékk kaupstaðarréttindi 1. janúar 1895. Kaupstaðurinn náði til byggðarinnar á Öldu, Búðareyri og Vestdalseyri. Eyrarnar og bæirnir út með firðinum tilheyrðu Seyðisfjarðarhreppi. Árið 1990 voru Seyðisfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarkaupstaður sameinaðir með lögum.

Spurningar og svör

Fá íbúar að taka þátt í að móta tillögu um sameiningu?

Skipaðir hafa verið starfshópar sem í sitja fulltrúar allra sveitarfélaga. Hver hópur fjallar um afmarkaða þætti starfsemninnar s.s. stjórnsýslu og fjármál. Haldnir verða íbúafundir þar sem íbúar geta komið sjónarmiðum sínum og hugmyndum á framfæri.

Hvað gerist ef sameining verður samþykkt af hluta sveitarfélaganna en ekki allra?

Þótt tillaga um sameiningu hljóti ekki samþykki meirihluta kjósenda í öllum sveitarfélögunum sem að tillögunni stóðu, er sveitarstjórnum sveitarfélaga þar sem sameiningartillaga hlýtur samþykki meirihluta kjósenda heimilt að ákveða sameiningu þeirra sveitarfélaga  a.m.k. 2/ 3 sveitarfélaganna og í þeim sveitarfélögum búi a.m.k. 2/ 3 hlutar íbúa á svæðinu.

Hverjir mega greiða atkvæði?

Íslenskir ríkisborgarar sem eiga lögheimili í einu þeirra sveitarfélaga sem um ræðir og hafa náð 18 ára aldri á kjördag geta kosið um sameiningu. Danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili á Íslandi í þrjú ár samfellt fyrir kjördag hafa kosningarétt. Aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili á Íslandi í fimm ár samfellt fyrir kjördag hafa einnig kosningarétt. Miðað er við skráningu lögheimilis þremur vikum fyrir kjördag.

Hvað myndi nýtt sveitarfélag heita?

Nafn nýs sveitarfélags liggur ekki fyrir. Sveitarstjórn velur nafnið, en líklegt er að haldin yrði íbúakosning þar sem valið yrði á milli tillagna frá íbúum.

Ef það er áhugi á að vinna saman því þá ekki allt Austurland?

Það er umfangsmikið samstarf milli sveitarfélaga á Austurlandi á vettvangi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, Austurbrú, Skólaskrifstofu Austurlands og félagsþjónustu, svo dæmi sé tekið. Áður en ákvörðun um sameiningarviðræður var tekin, var öllum sveitarfélögum sem eru aðilar að félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs boðið að taka þátt, þ.e. sveitarfélögin fjögur auk Fljótsdalshrepps og Vopnafjarðarhrepps. Eftir skoðanakönnun meðal íbúanna ákváðu Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur að taka ekki þátt í sameiningarviðræðunum. Hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. 

Verða íþróttafélögin sameinuð?

Sveitarfélögin hafa ekki áhrif á það hvort sjálfstæð og frjáls félög sameinast, hvort sem það eru íþróttafélögin, björgunarsveitir eða önnur félög.

Hvað verður um þorrablótin ef sameining verður samþykkt?

Þorrablótin eru ekki haldin á vegum sveitarfélaganna. Sameining sveitarfélaganna hefur því ekki bein áhrif á það hvort þau verða haldin áfram á hverjum stað fyrir sig.

Verða skólarnir sameinaðir ef sameining verður samþykkt?

Starfshópur um fræðslumál er að vinna tillögur að skipulagi skólastarfs í sameinuðu sveitarfélagi. Í ljósi þeirra fjarlægða sem eru milli byggðakjarna lagt upp með að það verði áfram skólar í hverjum kjarna. 

Er atkvæðagreiðslan bindandi?

Já niðurstaða kosninga um sameiningu er bindandi fyrir hlutaðeigandi sveitarstjórnir.

Hvað gerist ef tillagan er samþykkt?

Ef sameiningin er samþykkt skipa sveitarstjórnir hlutaðeigandi sveitarfélaga sérstaka stjórn sem hefur það hlutverk að undirbúa stofnun nýs sveitarfélags. Hver sveitarstjórn skipar þrjá fulltrúa í stjórnina. Hlutverk stjórnarinnar er að semja samþykkt um stjórn og fundarsköp hinnar nýju sveitarstjórnar sem gilda mun fyrir hið nýja sveitarfélag þar til því hefur verið sett sérstök samþykkt. Stjórnin tekur einnig ákvarðanir um fjárhagsmálefni hins nýja sveitarfélags, tekur saman yfirlit yfir allar samþykktir og reglugerðir sem gilda í þeim sveitarfélögum sem sameinuð hafa verið og skal hefja vinnu við endurskoðun þeirra og samræmingu.

Hvar er kosið?

Kosningar um sameiningu fara fram á hefðbundnum kjörstöðum í sveitarfélögunum fjórum. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram hjá sýslumönnum og í sendiráðum erlendis.

Mun þjónusta á minni stöðunum verða sú sama og áður?

Samhljómur er í samstarfsnefndinni um að útibú ráðhúss verði rekið á þeim stöðum þar sem í dag eru skrifstofur sveitarstjórnar. Sameinað sveitarfélag mun líklega hafa meiri burði til að veita faglega þjónustu en sveitarfélögin hvert í sínu lagi.

Hvernig eru eignir sveitarfélaganna metnar svo sem lönd og jarðir?

Eignir sveitarfélaganna eru almennt metnar í fasteignamati sem framkvæmt er af Þjóðskrá Íslands. Ef til eru nýrri upplýsingar, svo sem kaupverð lands eða fasteigna, eða stofnverð fasteigna, þá er byggt á þeim upplýsingum

Hvar verður ráðhúsið?

Starfshópur um stjórnsýslu gerir tillögur að skipulagi stjórnsýslu sveitarfélagsins. Lagt er upp með að á hverjum stað verði einskonar ,,Heimastjórn” sem hafi tiltekin verkefni. Líklegt er að þungamiðja stjórnsýslunnar verði á Egilsstöðum, en samhljómur er í samstarfsnefndinni um að starfsstöð verði á hverjum stað.

Munu skattar og gjöld hækka við sameininguna?

Útsvarshlutfall sveitarfélaganna fjögurra er hið sama, 14,52% sem er lögbundið hámark. Fasteignaskatta og önnur gjöld þarf að samræma sem mun þýða hækkun fyrir einhverja gjaldendur og hugsanlega lækkun fyrir aðra.

Hvað verða margir í sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags?

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum eiga fulltrúar í sveitarstjórn sveitarfélags með um 5.000 íbúa að vera á bilinu 7-11 og fjöldi þeirra standa á oddatölu. Ákvörðun um fjölda fulltrúa innan þessara marka kemur í hlut undirbúningsstjórnar.

Hvað sparast við sameiningu?

Unnið er að því að meta hver áhrif sameiningar sveitarfélaganna verða, þ.m.t. á rekstur. Við sameiningu sveitarfélaganna fækkar sveitarstjórum úr fjórum í einn. Jafnframt er líklegt að samanlagður kostnaður sveitarfélaganna af starfi nefnda lækki. Það er þó háð ákvörðunum sveitarstjórnar um uppbyggingu og skipulag nefndarkerfis hins nýja sveitarfélags.

Mun vægi sveitarfélaganna í landshlutasamtökum sveitarfélaga minnka

Hvert sveitarfélag sem á aðild að Samtökum sveitarfélaga á Austurlandi á einn fulltrúa í stjórn samtakanna. Við sameiningu sveitarfélaganna fjögurra myndi fulltrúum því fækka um þrjá og sameinað sveitarfélag eiga einn fulltrúa í stað fjögurra áður.

Finnurðu ekki svarið við þinni spurningu?

Sendu okkur spurningu og við reynum eftir fremsta megni að svara henni.

 

15 + 3 =

Translate »